La factura

La factura, a diferència de l’albarà, té com objectiu justificar que s’ha realitzat una operació comercial. La factura té funcions tributàries i és obligatòria en una operació comercial, en canvi l’albarà no. 

Així doncs, una factura és un document mercantil que conté la informació d’una compravenda. Aquesta ha d’incloure la quantitat i import del que s’ha comprat o contractat.

Contingut obligatori d’una factura:

 • Número i sèrie de factura
 • Data d’expedició
 • Dades identificatives de l’emissor i receptor
 • Domicili de l’emissor i receptor
 • Descripció de les operacions
 • Tipus impositiu de l’IVA i retenció en el IRPF
 • Quota tributària consignada per separat
 • Import total que s’ha de pagar
 • Data d’emissió de les operacions.

Normes generals a tenir en compte:

 • Les factures rectificatives han de tenir una numeració de factura diferent.
 • S’ha de desglossar a la factura la quota de l’IVA a pagar, les bases imposables de cada tipus i els diferents tipus d’IVA.
 • La numeració de les factures no pot deixar espais o salts de sèrie. Ha de ser consecutiva.

 

Aquí podeu veure una factura d’exemple de l’equip Agència Ricart

 

Notícia següent Novetats en l'IVA