Noves mesures en els llogures de locals comercials pel covid-19

Dimecres 22.04 es va publicar un nou Real Decret-Llei 15/2020 aprovat el 21.04 relatiu a noves mesures, entre les quals ara sí que el Govern ha adoptat mesures en relació als contractes d’arrendament que no siguin habitatges, és a dir majoritàriament, tots els que estan afectes a una activitat empresarial.

Aquesta mesura consisteix en que l’arrendatari tindrà dret a “sol·licitar” a l’arrendador en el termini d’1 mes a comptar des de demà, 23.04.2020 fins el 23.05.2020 una moratòria automàtica (l’arrendatari no podrà dir que no) en el pagament de la renda mentre es mantingui l’estat d’alarma (actualment fins els 26.04 però molt presumiblement prorrogable fins el 9.05) que s’anirà prorrogant de forma mensual i fins a un termini de màxim de 4 mesos. La renda, doncs s’ajornarà sense interessos ni penalitzacions i es fraccionarà en el termini de 2 anys a comptar des que es torni a la situació normal.

Aquesta pròrroga automàtica té 3 requisits:

  1. Que l’arrendador sigui una persona jurídica, una entitat pública d’habitatge o bé un “gran tenedor”, és a dir, aquella persona física que tingui més de 10 immobles urbans, sense tenir en compte els garatges, trasters.
  2. Que no s’hagués arribar abans a un acord entre l’arrendador i l’arrendatari de demora o reducció de la renda.
  3. Que l’activitat empresarial o professional de l’arrendatari hagi quedat suspesa pel Real Decret 463/2020 o que no hagi quedat suspesa però que la facturació respecte al mes anterior en, com a mínim el 75%, en relació a la facturació mitja mensual del trimestre al que pertany el mes en qüestió de l’any anterior.
  4. Que, en cas de ser una empresa, pugui presentar els comptes anuals de forma abreujada.

A la dita “sol·licitud” s’hauran d’acompanyar la documentació acreditativa corresponent i/o una declaració responsable del representant de l’empresa.

En el cas que no es doni el requisit 1, l’arrendatari podrà igualment sol·licitar a l’arrendador en el mateix termini del mes, un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda mensual, sempre que el dit ajornament i rebaixa no s’hagués acordat ja anteriorment de forma voluntària i per això podran utilitzar l’import de la fiança, sense perjudici que aquesta fiança s’haurà de restablir per part de l’arrendador en el termini d’un any o en el termini anterior si l’arrendament tingués un venciment anterior.

En aquest punt, ens trobem, com és habitual, davant d’un problema de redacció legislativa perquè sembla interpretar-se de la norma en aquest últim cas, l’ajornament no seria obligatori de ser acceptat per part de l’arrendador però caldrà esperar a veure què interpreta la doctrinal legal i diferents catedràtics.

Si algú de vosaltres necessita assessorament sobre aquest tema que ens ho demani i el posarem en contacte amb l'expert legalista.

 

Notícia anterior Novetats campanya renda 2020
Notícia següent Novetats en l'IVA