1. Com cal registrar una factura rectificativa?

Pot registrar-se l'import de la rectificació amb el signe que correspongui. També pot registrar-se la factura tal com queda després de la rectificació, si bé en aquest últim cas, s'haurà d'anotar a més, la factura inicial amb signe contrari.

La data d'expedició que s'ha de fer constar és la data en què es va emetre la factura original que s'està rectificant.

2. Com es registra una operació amb inversió del subjecte passiu?

L'"autofactura" emesa pel destinatari de l'operació ha d'anotar-se tant en el llibre de registre de factures expedides com en el llibre de registre de factures rebudes, en els dos casos consignant-hi la clau d'operació "I" . A més, haurà de registrar-se la factura rebuda del proveïdor assignant-li també la clau "I".
La clau "I" solament s'utilitza quan el declarant sigui subjecte passiu de l'impost

3. Com es registra una adquisició intracomunitària de béns?

S'anotarà la factura rebuda del proveïdor estranger en el llibre de registre de factures rebudes, que s'identificarà mitjançant la clau 2 (del model 340) al camp "Clau número d'identificació al país de residència" i el seu número d'operador intracomunitari al camp "Número d'identificació fiscal al país de residència". Així mateix, s'haurà de calcular i consignar la quota suportada corresponent a la factura. Addicionalment podrà consignar-se la quota deduïble que correspongui al camp "Quota deduïble".

4. Es poden registrar la base imposable,la quota de l'impost i l'import total de la factura en divises?

No. Ha de consignar-se el seu contravalor en euros, aplicant el tipus de canvi venedor fixat pel Banc d'Espanya vigent a la data de meritació de l'operació.

5. Es pot fer el pagament d'impostos a Hisenda en nom de tercers?

Sí, sempre que es donguin els requisits previs:
- Que l'ordenant disposi de certificat electrònic
- Que l'ordenant sigui titular d'un compte en una entitat adherida al procediment regulat per l'Agència Tributària.
- En cas de pagament amb tarjeta, sempre que el pagament es faci amb càrrec a una targeta de crèdit/dèbit que pertanyi al mateix titular del certificat (només persona física), i s'introdueixin les dades del contribuent obligat al pagament.

6. Què és exactament l'impost sobre Societats?

Quan la renda és obtinguda per persones físiques, l'impost directe que el sistema tributari espanyol estableix és l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Tanmateix, si qui manifesta la seva capacitat econòmica obtenint renda és una persona jurídica (societat, associació, fundació, etc.), o un ens sense personalitat jurídica que es consideri subjecte passiu (fons d'inversió, UTE, fons de pensions, etc.), l'obligació constitucional de contribuir es porta a efecte per mitjà de l'impost sobre societats.

En aquest sentit l'impost sobre societats constitueix un complement de l'impost sobre la renda de les persones físiques en el marc d'un sistema tributari sobre la renda.

Així doncs, es pot definir l'impost sobre societats com un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les societats i altres entitats jurídiques.

Caràcter directe, perquè grava la renda com a manifestació directa de la capacitat econòmica del subjecte passiu.

Naturalesa personal, perquè té en compte determinades circumstàncies particulars de cada contribuent a l'hora de concretar la quantia de la prestació tributària que està obligat a satisfer.

7. Quins són els terminis per presentar l'Impost de Societats?

A diferència del que passa en altres figures tributàries, la declaració de l'impost sobre societats no té un termini de presentació únic per a tots els contribuents, sinó que cada subjecte passiu té el seu propi termini, en funció de la data que conclogui el seu període impositiu.

La presentació de la declaració s'haurà d'efectuar dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per tant, com a regla general, quan es tracti de subjectes passius l'exercici econòmic dels quals coincideixi amb l'any natural, el termini de presentació de declaracions queda fixat en els vint-i-cinc primers dies naturals del mes de juliol.

Això no obstant, els subjectes passius el termini de declaració dels quals s'hagi iniciat abans de l'entrada en vigor de l'Ordre del ministre d'Economia i Hisenda que ha aprovat els models de declaració de l'impost sobre societats per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008 hauran de presentar la declaració dins dels 25 dies naturals a la data d'entrada en vigor de l'Ordre esmentada, llevat que optin per presentar la declaració utilitzant els models i les formes de presentació continguts en l'Ordre EHA/1420/2008, de 22 de maig, que va aprovar els models de declaració aplicables als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2007, cas en què el termini de presentació serà el general exposat en el segon paràgraf anterior d'aquest apartat.

En les localitats en què l'últim dia del termini voluntari de presentació sigui festiu o, si el dia cau en dissabte, els subjectes passius podran presentar la declaració de l'impost sobre societats fins al primer dia hàbil següent a aquell. Per tant, aquest any l'últim dia de presentació de la declaració és el dilluns 27 de juliol de 2009.

8. Qui està subjecte a l'Impost de Societats?

La subjecció a l'impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideraran residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels requisits següents:

Que s'hagin constituït conforme a les lleis espanyoles.
Que tinguin el domicili social en territori espanyol.
Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.
A aquest efecte, s'entendrà que una entitat té la seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en aquest hi radiqui la direcció i el control del conjunt de les seves activitats.

9. Si un contribuent no està obligat a declarar, pot presentar declaració d'IRPF?

Sí. Si el contribuent no està obligat a declarar perquè no supera els límits establerts i la suma de retencions o pagaments fraccionats superen la quota íntegra, pot presentar declaració.

10. S'han de declarar els dividends d'accions?

Sí. Constitueixen rendiments de capital mobiliari sotmesos a retenció. Això no obstant, es consideren exempts amb el límit de 1.500 euros i sempre que no procedeixin d'institucions d'inversió coŀlectiva, ni de valors o participacions admeses a cotització adquirides dins dels dos mesos anteriors a la data en què es va pagar el dividend quan, amb posterioritat a l'esmentada data i dins el mateix termini, es produeixi una transmissió de valors homogenis. Si es tracta de valors o participacions no admesos a cotització, el termini anterior de dos mesos serà d'un any.
Exemple: Si percebem dividends per un import de 3.500 euros, caldrà declarar 2.000 euros i la retenció corresponent practicada sobre els 3.500 euro, ja que, en tot cas, els rendiments de capital mobiliari estan subjectes a retenció del 18%.

11. Com obtenir l'informe de vida laboral?

L'informe de vida laboral es pot obtenir a través dels següents mitjans:

- Si disposeu de certificat digital, el podeu obtenir directament des del vostre ordinador.

- Si no disposeu d'aquest certificat digital, podeu soŀlicitar-lo a través de l'Oficina virtual de la nostra pàgina web, mitjançant el servei per a la petició de l'informe de vida laboral.

- També podeu trucar al 901 50 20 50 les 24 hores del dia.

12. Com saber el número d'afiliació o de la Seguretat Social?

Per saber el número d'afiliació a la Seguretat Social, us podeu dirigir a qualsevol Administració de la Seguretat Social i us facilitaran el número i també un duplicat de la targeta de la Seguretat Social.

13. Com canviar les dades personals en els registres de la Seguretat Social?

Per modificar les vostres dades personals, us haureu d'adreçar a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera. Caldrà que presenteu el vostre DNI i documentació acreditativa de les vostres aŀlegacions o també podeu soŀlicitar per telèfon, trucant al 901502050, el formulari d'actualització de dades que duu impresa la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social que us correspon i amb el segell de franqueig pagat perquè, un cop emplenat i signat, es dipositi a una bústia de correus. L'esmentada Direcció Provincial efectuarà el canvi soŀlicitat.

14. Què és la LOPD i quines qüestions s'han de considerar?

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El ámbito de aplicación de la LOPD es cualquier dato de carácter personal registrado en soporte físico, y rige en todo el estado español.

A continuación listo medidas recomendadas en el diseño de una aplicación informática que maneje datos de carácter personal y deba cumplir con la LOPD:

- Sólo se permitirá el acceso a usuarios registrados. Cada uno de estos usuarios se corresponderá de forma única con una persona física.

- El acceso se debe realizar mediante la introducción de un código de usuario y una contraseña. Esta última debe tener una longitud mínima de 10 caracteres y debe ser de obligado carácter alfanumérico (es decir, al menos debe combinar una letra con varios dígitos, o un dígito con varias letras). A poder ser, se deberían combinar mayúsculas con minúsculas.

- Las contraseñas se deben almacenar en la base de datos de manera encriptada, con algoritmos tipo MD5 o equivalentes. Esto significa que dichas contraseñas no se podrán desencriptar bajo ningún concepto, sino que la autorización al acceso a la aplicación se basará en la encriptación de la contraseña introducida por el usuario y en la comparación con la primera.

La gestoria per a empreses i autònoms a Roses

La gestoria Ricart va obrir les seves portes al 1988 a Roses i està formada per professionals dedicats a l'assessorament d'empreses, autònoms i particulars. El nostre objectiu és oferir-te un servei integral utilitzant les últimes tecnologies disponibles.

Corredoria d’assegurances especialitzada

Corredors d'assegurances a Roses especialitzats en diversos rams: Vehicles, Negocis, Salut, Comunitats, Estalvi i Inversió, ... Busquem entre totes les companyies quina té la millor proposta per a tu.